Protocol

In het collegejaar 2022-2023 heeft de Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis (OSK), in samenwerking met de opleiding Kunstgeschiedenis, twee vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) ingesteld. De VCP’s zien toe op het mentale welzijn van hun medestudenten. Hun verantwoordelijkheid is tweeledig: enerzijds zien zij toe op het naleven van de geldende gedragscode(s) binnen de OSK en de opleiding Kunstgeschiedenis, anderzijds vormen zij een aanspreekpunt voor studenten en bieden zij zo nodig hulp. De VCP’s zijn er voor studenten kunstgeschiedenis, maar zijn verder onafhankelijk.

In dit protocol komen alle taken, verantwoordelijkheden en eigenschappen van de VCP aan bod.

Algemeen

 • VCP’s zijn onafhankelijk van de opleiding Kunstgeschiedenis en de OSK. Dit betekent dat de opleiding en de studievereniging op geen enkele wijze inspraak hebben in de besluitvorming en aanstelling van de VCP. Dit met uitzondering van het jaar 2022-2023, toen de eerste VCP’s werden ingesteld. Belangenverstrengeling dient altijd te worden vermeden. 
 • De VCP’s bestaan uit twee personen. Dit zijn altijd studenten van de BA of MA Kunstgeschiedenis.    
 • Een VCP wordt voor twee collegejaren benoemd. Indien een VCP eerder diens taak moet opgeven, dan wordt er voortijdig naar een vervanger gezocht. 
 • Een VCP wordt aangenomen voor een aaneengesloten periode. Daarna kan de VCP deze taak niet nog eens uitvoeren. 
 • VCP’s zijn verantwoordelijk voor hun opvolging. Dit betekent dat zij een vacature openen indien één of meerdere VCP’s vertrekken. De opleiding Kunstgeschiedenis en de OSK mogen deze vacature delen.  
 • Voordat de VCP in functie treedt, is die verplicht de VCP-cursus van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv) te volgen.  
 • Bij voorkeur zijn de VCP’s zo divers mogelijk, tenzij dit niet mogelijk is wegens gebrek aan belangstelling of geschikte kandidaten.   

Taken 

De VCP 

 • is een eerste aanspreekpunt voor een melder die geconfronteerd wordt met vormen van ongewenst gedrag of misstanden en biedt daarbij een luisterend oor. Hierdoor moet de VCP via een eigen e-mailadres bereikbaar zijn voor diens medestudenten.  
 •  adviseert of helpt het bestuur van de OSK en de opleiding Kunstgeschiedenis om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Daarbij kan de VCP helpen bij het aanspreken van leden, samen met de melder of met toestemming van de melder, op ongewenst gedrag. 
 • signaleert (vermoedelijk) ongewenst gedrag en maakt hier melding van.  
 • kan bestuursleden van de OSK, de opleiding Kunstgeschiedenis of andere instanties benaderen voor bemiddeling met toestemming van de melder. 
 • begeleidt de melder bij het zetten van juridische stappen,  indien dit nodig is. Hiervoor is een apart stappenplan.  
 • kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen van de Radboud Universiteit en andere hulpverleners. 
 • is niet verantwoordelijk voor het melden van een misstand of ongewenst gedrag, tenzij sprake is van strafbare feiten waarbij aangifte verplicht is.
 • verwijdert de documentatie van het gesprek na afronding van het gesprek (en vervolggesprek(en)).  
 •  is verplicht tot geheimhouding, tenzij dit tegen de wet in gaat. De geheimhoudingsplicht blijft in werking als de VCP uit diens functie is getreden. 
 • verricht geen handelingen ten behoeve van de melder, medestudent of leidinggevende zonder toestemming van de desbetreffende persoon. 
 • heeft het recht om vragen van personen, de opleiding Kunstgeschiedenis of de OSK aangaande diens taken, niet te beantwoorden (het zogenaamde verschoningsrecht), tenzij de wet dit vereist.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com